Operační program Doprava

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076, II. fáze

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000030
Přesné místo realizace
Český Těšín
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.3.2016
Datum ukončení
30.4.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
14.11.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
227 519 319,10 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
115 774 230,64 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
162 438 851,79 Kč

V období od 17.4.2015 do 29.2.2016 proběhla první fáze projektu, která zahrnovala zhotovení kolejového svršku v prostoru výhybny v koleji č. 1 i koleji č. 2 (staničení 332,012 940- 332,256 483), namontování výhybek 101-104,demontáž části kol.svršku v koleji č. 2 v staničení, odtěžení konstrukčních vrstev žel. spodku ve vytržených částech koleje č.1 a koleje č.2, (staničení 332,012 940- 332,256483), odvodnění, vysvahování tělesa náspu a výměnu podloží. Dále byly vyrobeny nosné ocelové konstrukce mostů koleje č. 1 a koleje č. 2 a mostů v koleji č. 1a koleji č. 2 a byly demontovány ocelové konstrukce a spodní stavby mostu v koleji č. 2 , pažení pilířů P1+ P2 mostu v kč.2 hloubkové založení na pilotách mostu v kolejič. 2. Část stávajícího trakčního vedení byla nahrazena novým, dále byla natažena přípojka pro řídící kontejner výhybny mimo demontáže a upraveno bylo zab.zař ve stanici. Od 1.3.2016 do 16.3.2017 bude probíhat druhá fáze projektu, v rámci které bude projekt dokončen.Zpět na seznam projektů