Operační program Doprava

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000125
Přesné místo realizace
Český Těšín, Dětmarovice
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
7.8.2017
Datum ukončení
7.4.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
21.2.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
3 385 048 334,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 524 096 466,15 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 906 490 873,00 Kč

Stavba "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice" je liniovou stavbou a je součástí evropské železniční sítě TEN-T v souladu s Rozhodnutím Evropského parlamentu a rady č. 661/2010/EU o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Stavba "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice" je zařazena dle územně plánovací dokumentace mezi veřejně prospěšné dopravní stavby, při níž dojde k modernizaci resp. optimalizaci úseku železniční tratě, která je součástí III. želez. koridoru.Zpět na seznam projektů