Operační program Doprava

Olife Energy Net

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/18_067/0000375
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
Olife Energy Net, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.7.2019
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
1.11.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
57 937 220,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
32 817 400,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
46 882 000,00 Kč

Projekt je zaměřen na vybudování veřejně přístupných běžných dobíjecích stanic, které napomohou zlepšit podmínky pro větší využití vozidel na elektrický pohon v silniční dopravě. V rámci projektu bude instalováno a zprovozněno 102 dobíjecích stanic s výkonem min. 2x22 kW, tj. se 2 dobíjecími body určených k paralelnímu dobíjení 2 elektromobilů. Dobíjecí stanice budou umístěny ve vybraných lokalitách České republiky. Zpět na seznam projektů