Operační program Doprava

Modernizace systému řízení dopravy v Českých Budějovicích - I. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000370
Přesné místo realizace
České Budějovice
Příjemce
Statutární město České Budějovice
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
7.9.2017
Datum ukončení
6.9.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
9.9.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
42 721 645,81 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
19 130 013,13 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
22 505 897,81 Kč

Předmětem projektu je modernizace či výstavba nových světelně řízených křižovatek a signalizovaných přechodů pro chodce. Jde o 14 lokalit na území města České Budějovice. Prioritou nových i optimalizace stávajících řešení je zavedení oblastního řízení, dobudování dynamického řízení vybraných křižovatkových uzlů a také funkčního systému preference povrchové veřejné dopravy na vybraných křižovatkách. Zpět na seznam projektů