Operační program Doprava

Modernizace překladiště přístavu Mělník pro účely kombinované dopravy

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_077/0000473
Přesné místo realizace
Mělník
Příjemce
České přístavy, a.s.
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.1.2021
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
21.5.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
96 004 833,33 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
38 216 490,35 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
77 992 837,46 Kč

Globálním cílem tohoto projektu je převedení dopravní zátěže ze silniční na alternativní (železniční) dopravu. Tohoto cíle bude dosaženo zprovozněním celé nové části otevřeného terminálu KD v lokalitě přístavu Mělník. Modernizace si vyžádá nutné investice stavebního i technologického charakteru. Konkrétně se jedná o prodloužení jeřábové dráhy, o modernizaci stávající koleje a její prodloužení, o výstavbu dvou nových vlečkových kolejích a o modernizaci kontejnerového jeřábu. 


Fotogalerie projektu






Zpět na seznam projektů