Operační program Doprava

Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000212
Přesné místo realizace
Hrušovany u Brna, Židlochovice
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
29.11.2018
Datum ukončení
29.3.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.3.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 004 062 277,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
626 067 491,11 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
762 947 990,00 Kč

Stavba se nachází na dvoukolejné celostátní trati Břeclav - Brno v žst. Hrušovany u Brna. Ve stanici je do koleje č. 6 zaústěna manipulační kolej do Židlochovic (původní traťová kolej tratě Hrušovany u Brna - Židlochovice, nyní součástí železniční stanice Hrušovany u Brna jako manipulační obvod Židlochovice). Obsahem stavby je modernizace a elektrizace dráhy pro opětovný provoz vlaků na dané trati. Trať bude provozována podle předpisu D1, traťová rychlost 80 km/h, zábrzdná vzdálenost 700 m.Zpět na seznam projektů