Operační program Doprava

Moderní elektrické jednotky pro spojení Plzeňského a Karlovarského kraje

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_028/0000229
Přesné místo realizace
Plzeň, Karlovy Vary
Příjemce
České dráhy,a.s.
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
29.3.2019
Datum ukončení
31.3.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
3.12.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
566 832 970,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
397 849 300,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
468 058 000,00 Kč

Projekt reaguje na požadavky objednatelů veřejné služby ve vztahu k posílení příměstské železniční dopravy formou rozšíření taktové dopravy a na požadavek zavedení nového provozního konceptu přímého spojení Plzeň-Karlovy Vary. Vlaky budou provozovány na území Plzeňského a Karlovarského kraje v souladu s uzavřenými smlouvami o veřejných službách v přepravě cestujících, které respektují specifické podmínky dané výzvy. Pořízeny budou 4 elektrické jednotky délky max. 60 m, kapacity min. 140 míst. Zpět na seznam projektů