Operační program Doprava

Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000499
Přesné místo realizace
Praha
Příjemce
Hlavní město Praha
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.5.2022
Datum ukončení
30.6.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.11.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
79 992 119,90 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
67 993 301,91 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
79 992 119,90 Kč

Realizace projektu spočívá v pořízení telematického systému s možností monitorování, informování a řízení dopravního toku na páteřních komunikacích HMP, zejména v případech dopravních omezení. Důraz je kladen na mobilitu, modularitu a přenositelnost systému, který bude konstruován a navržen pro umisťování na komunikacích s nejvyšší povolenou rychlostí do 90 km.h-1. V rámci projektu se počítá s pořízením 2 mobilních setů (informační systém, systém LŘD, systém SSZ, transportní přípojné vozidlo). Zpět na seznam projektů