Operační program Doprava

Metropolitní síť PRE

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_036/0000226
Přesné místo realizace
Praha
Příjemce
Pražská energetika, a.s.
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.5.2019
Datum ukončení
31.10.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
10.6.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
48 083 222,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
22 942 920,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
38 238 200,00 Kč

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic, která napomůže rozvoji elektromobility v ČR, a tedy přispěje k naplnění cílů stanovených v rámci Národního akčního plánu čisté mobility. V rámci projektu bude realizováno 112 dobíjecích stanic rozmístěných zejména na území hl. m. Prahy. Projekt tak přispěje ke zlepšení a zkvalitnění infrastruktury dobíjecích stanic a zvýší hustotu této sítě.Zpět na seznam projektů