Operační program Doprava

Metropolitní síť II

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_069/0000466
Přesné místo realizace
Praha
Příjemce
Pražská energetika, a.s.
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.7.2020
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
13.2.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
110 123 975,50 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
53 706 930,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
89 511 550,00 Kč

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic, která napomůže rozvoji elektromobility v ČR, a tedy přispěje k naplnění cílů stanovených v rámci Národního akčního plánu čisté mobility. V rámci projektu bude realizováno 329 dobíjecích stanic rozmístěných zejména na území hl. m. Prahy. Projekt tak přispěje ke zlepšení a zkvalitnění infrastruktury dobíjecích stanic a zvýší hustotu této sítě. Zpět na seznam projektů