Operační program Doprava

Měnírna Západ

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000403
Přesné místo realizace
Olomouc
Příjemce
Dopravní podnik města Olomouce a.s.
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
23.8.2021
Datum ukončení
31.3.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
9.12.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
68 427 818,28 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
46 303 327,14 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
54 474 502,52 Kč

Předmětem projektu je modernizace technologie měnírny Západ. Cílem je dosažení větší spolehlivosti, bezpečnosti provozu, rozšíření možností dálkových manipulací a zefektivnění provozu. Výměna a osazení nové moderní technologie měnírny přispějí ke snížení zátěže na životní prostředí.

Zpět na seznam projektů