Operační program Doprava

Měnírna Fibichova

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000402
Přesné místo realizace
Fibichova
Příjemce
Dopravní podnik města Olomouce a.s.
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
29.3.2021
Datum ukončení
31.5.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
4.8.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
63 251 970,05 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
44 418 537,84 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
52 257 103,35 Kč

Vybudování nové měnírny na ulici Fibichova. Cílem je dosažení větší spolehlivosti tramvajové dopravy ve významném přestupním uzlu a zabránění odlivu cestujících z VHD vybudováním nové měnírny na ulici Fibichova. Vybudováním nové měnírny dojde ke stabilizaci napájení přetíženého klíčového dopravního uzlu tramvajové trakce MHD, snížení počtu poruch a výpadků napájení a snížení ztrát spotřeby energie. Zpět na seznam projektů