Operační program Doprava

Labe 26 - Hlavní motor

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_051/0000335
Přesné místo realizace
Příjemce
ARGO LOGISTICS, s.r.o.
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
15.1.2021
Datum ukončení
30.11.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.3.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
7 260 000,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
4 376 250,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
5 835 000,00 Kč

Pro zlepšení životního prostředí je nezbytné na plavidle provést výměnu stávající jednotky za nový nízkoemisní motor, který budou splňovat požadované emisní hodnoty a zároveň sníží měrnou spotřebu paliva na přepravované množství nákladu. V souvislosti s remotorizací budou upraveny v potřebném rozsahu všechny potrubní systémy a elektrická instalace. Zpět na seznam projektů