Operační program Doprava

Jednotky Contank

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_074/0000480
Přesné místo realizace
ČR
Příjemce
UPLINE CZ s.r.o.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.9.2020
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
17.4.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
22 609 576,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
5 605 680,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
18 685 600,00 Kč

Předkládaný projekt je zaměřen na pořízení přepravních jednotek pro kombinovanou dopravu, a to konkrétně 20 ks kontejnerových tlakových sil 40 ft (40stopý kontejner). Přínosem projektu bude rozšíření a zvýšení kvality poskytovaných služeb žadatelem, nárůst využití kombinované přepravy a zvýšení objemů přepravených v rámci kontinentální KD. Zpět na seznam projektů