Operační program Doprava

Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000446
Přesné místo realizace
Pardubice
Příjemce
Statutární město Pardubice
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.5.2017
Datum ukončení
30.6.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.9.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
31 338 758,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
23 182 184,30 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
27 273 158,00 Kč

Principem projektu je zavedení dynamického řízení všech křižovatek s vazbou na možnost jejich centrálního dálkového řízení. V současné době nemají Pardubice světelná signalizační zařízení řízená dopravní ústřednou. Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích bude provázáno s projektem Kamerový systém - Pardubice, který v současné době Pardubice realizují. Zpět na seznam projektů