Operační program Doprava

Instalace veřejných dobíjecích stanic - I. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_082/0000514
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Teplárny Brno, a.s.
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.7.2021
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
26.10.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 197 515,36 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
817 257,76 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 816 128,36 Kč

Projekt se zaměřuje na instalaci 5 veřejných dobíjecích stanic v lokalitách ul. Galandauerova 17, Brožíkova 1, Kamínky 35a, Novoměstská 5a a Jihomoravské náměstí 1a formou dvou dobíjecích boxů pro každou lokalitu umístěných na stěnách kotelen nebo výměníkových stanic ve vlastnictví žadatele. Parkovací stání pro elektromobily jsou navržena na navazujících komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Brna.Zpět na seznam projektů