Operační program Doprava

ITI-Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399
Přesné místo realizace
Ostrava
Příjemce
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
15.6.2020
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
10.3.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
306 429 310,62 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
144 744 384,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
180 829 894,72 Kč

Projekt řeší modernizaci trakčního vedení v čtyřech úsecích, modernizaci tří výhybek tramvajové sítě a jedné kolejové křižovatky v Ostravě, díky kterému dojde k postupnému zvyšování traťové rychlosti. Zvýšení rychlosti tramvají má dvě roviny - zvýšení rychlosti na širé trati a zvýšení rychlosti průjezdu přes kolejové konstrukce (výhybky). Realizací projektu dojde k modernizaci tramvajové sítě, zrychlení provozu. Zpět na seznam projektů