Operační program Doprava

ITI - Modernizace tramvajových tratí DPO

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000419
Přesné místo realizace
Ostrava
Příjemce
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
4.5.2020
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
20.11.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
666 503 826,88 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
405 208 844,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
492 373 775,13 Kč

Předmětem projektu je modernizace tramvajových tratí v Ostravě na sedmi konkrétních traťových úsecích a rekonstrukce souvisejících zastávek městské hromadné dopravy, které budou přebudovány na bezbariérové. Tento projekt je realizován za účelem zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury, zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících a snížení negativních účinků z provozu tramvajové tratě. Stávající tratě, které mají klasickou konstrukci železničního svršku jsou již ve stavu, který vyžaduje časté omezování provozu z důvodu opravných prací, z čehož také vyplývá zvýšení hlučnosti, prašnosti a snížení komfortu pro cestující. V důsledku realizace projektu je očekávána změna především v komfortu cestování. Využití technologie pevné jízdní dráhy by mělo přispět ke komfortnějšímu a bezpečnějšímu cestování pro uživatele městské hromadné dopravy. Očekává se také snížení hluku, vibrací a prašnosti v okolí tratě. Díky využití zatravněných pásů na některých úsecích dojde také k ekologickému a estetickému efektu, který bude pozitivní. 

Hlavním cílem projektu je modernizace infrastruktury městské hromadné dopravy na území města Ostrava prostřednictvím modernizace tramvajových tratí v sedmi dílčích úsecích a s tím souvisejících zastávek městské hromadné dopravy. 

Jedná se konkrétně o tyto dílčí akce: 
  • Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové
  • Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha
  • Rekonstrukce mostu na ulici Plzeňská přes ulici Ruskou
  • Rekonstrukce tramvajové tratě na ulici Pavlovova včetně zastávky Rodimcevova
  • Pevná jízdní dráha na ulici Výškovická
  • Pevná jízdní dráha na ulici Opavská
  • Pevná jízdní dráha na ulici Hlučínská.

Zpět na seznam projektů