Operační program Doprava

I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000383
Přesné místo realizace
Plzeň
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.3.2019
Datum ukončení
30.9.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.6.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
793 541 585,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
371 242 571,10 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
436 755 966,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/20 v celkové délce hlavní trasy 1,381 km v kategorii MS4d 28/22,5/70. Přeložka je součástí souboru staveb I/20 Jasmínová - Studentská. Realizací projektu dojde k převedení tranzitní dopravy na novou komunikaci I/20 mimo centrální oblasti a hustě zastavěné území města Plzně, a tím snížení zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy, zvýšení plynulosti dopravy, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.Zpět na seznam projektů