Operační program Doprava

Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000255
Přesné místo realizace
Uničov, Olomouc
Příjemce
Správa železnic
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.8.2019
Datum ukončení
1.8.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.3.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
5 739 055 883,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 541 574 511,20 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 821 449 304,00 Kč

Stavba se nachází na trati č. 290 Olomouc - Šumperk, v úseku Uničov (včetně) - Olomouc. Na stavbu navazují další dvě stavby na téže trati v navazujícím úseku Uničov - Šumperk: Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov a Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina. Předmětem stavby je elektrizace trati stejnosměrnou trakční soustavou (DC 3kV) včetně zvýšení rychlosti až na v=160km/h. Uvedené si současně vyžádá komplexní optimalizaci prvků železniční infastruktury. Zpět na seznam projektů