Operační program Doprava

Doplnění překladiště kombinované dopravy Černá za Bory

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_077/0000474
Přesné místo realizace
Pardubice, Černá za Bory
Příjemce
T-PORT, spol. s r.o.
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
21.1.2021
Datum ukončení
22.6.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
20.5.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
35 498 673,75 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
13 694 235,06 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
27 947 418,49 Kč

Hlavním cílem projektu je rozvoj, modernizace, zabezpečení a zkapacitnění překladiště kombinované dopravy v Pardubicích - Černé za Bory, které umožní veřejný (otevřený) nediskriminační přístup pro všechny operátory KD. Cíle projektu bude dosaženo vybudováním nové skladovací plochy, modernizací příjezdové komunikace, zahrnující i zpevněnou plochu pro otáčení nákladních vozidel, pořízením moderních technologií k obsluze KD (překladače a traileru) a kamerového systému.  Zpět na seznam projektů