Operační program Doprava

Doplnění překladiště KD Kolín

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_066/0000357
Přesné místo realizace
Kolín
Příjemce
T-PORT, spol. s r.o.
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.4.2019
Datum ukončení
31.12.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.5.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
65 474 623,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
26 514 516,91 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
54 111 259,00 Kč

Realizací projektu dojde k významnému doplnění otevřeného překladiště KD Kolín. V rámci projektu bude vybudována nová manipulační a skladovací plocha, dojde k rekonstrukci manipulační plochy mezi překládkovými kolejemi  1 a 2, a bude rovněž prodloužena vlečková kolej  2a.  Dojde také k pořízení kamerového a informačního systému překladiště. Tato žádost navazuje na projekt Vybudování překladiště KD Kolín (CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_010/0000149) schválený v rámci 10. výzvy Operačního programu Doprava.Zpět na seznam projektů