Operační program Doprava

Dálnice D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000449
Přesné místo realizace
Panenský Týnec
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.9.2019
Datum ukončení
30.4.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
28.7.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 075 096 056,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
585 908 520,41 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
961 104 492,00 Kč

Předmětem projektu je zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 v kategorii 11,5/80 na čtyřpruhovou dálnici D7 v kategorii R 25,5/100 v délce 3,500 km včetně výstavby MÚK Panenský Týnec. Projekt je součástí dostavby dálnice D7 v úseku mezi Slaným a Postoloprty. Zpět na seznam projektů