Operační program Doprava

Dálnice D3, stavba 0309/III Borek - Úsilné (2. fáze)

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000027
Přesné místo realizace
Borek
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.1.2016
Datum ukončení
29.5.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.11.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
912 017 718,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
666 456 111,05 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
846 540 718,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba dálnice D3 kategorie D 27,5/120 v úseku 0309/III Borek - Úsilné o celkové délce 3,160 km vedené ve zcela nové trase, včetně dostavby mimoúrovňové křižovatky Úsilné. Realizací stavby dojde především k výraznému snížení dopravní zátěže na stávající silnici I/3 v obci Borek a na ní navazující části města České Budějovice. To povede ke snížení zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy, zvýšení plynulosti dopravy a snížení počtu dopravních nehod.Zpět na seznam projektů