Operační program Doprava

Dálnice D3, stavba 0309/II Ševětín - Borek

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000084
Přesné místo realizace
Borek, Drahotěšice, Hosín, Chotýčany, Lišov, Ševětín, Vitín
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
13.12.2016
Datum ukončení
31.8.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
1.8.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 760 042 889,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
907 441 408,54 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 525 111 611,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba dálnice D3 v úseku 0309/II Ševětín - Borek. Jedná se o rozšíření stávající silnice I/3, která již byla vybudována jako poloviční profil dálnice, na dálniční profil kategorie D 27,5/120 v délce 10,680 km. Realizací výstavby dálnice D3 dojde k podstatnému zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu. Z hlediska životního prostředí, plynulým provozem dojde ke snížení celkových emisí z dopravy v okolí stávající komunikace.Zpět na seznam projektů