Operační program Doprava

Dálnice D3, stavba 0309/I Bošilec - Ševětín

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000056
Přesné místo realizace
Jihočeský kraj
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
24.2.2016
Datum ukončení
29.2.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.4.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 054 186 996,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
989 244 647,37 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 662 596 046,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba dálnice D3 kategorie D 27,5/120 v úseku 0309/I Bošilec - Ševětín o celkové délce 8,137 km. Realizací výstavby dálnice D3 dojde k podstatnému zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu. Z hlediska životního prostředí, plynulým provozem dojde ke snížení celkových emisí z dopravy v okolí stávající komunikace.Zpět na seznam projektů