Operační program Doprava

Dálnice D3, stavba 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec (2. fáze)

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000026
Přesné místo realizace
Veselí nad Lužnicí
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.1.2016
Datum ukončení
30.11.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.11.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
886 744 669,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
530 712 981,90 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
784 086 669,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba dálnice D3 v úseku 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec. Jedná se o rozšíření stávající silnice I/3 na dálniční profil kategorie D 27,5/120 v délce 5,125 km. Realizací výstavby dálnice D3 dojde k podstatnému zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu. Z hlediska životního prostředí, plynulým provozem dojde ke snížení celkových emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže v okolí stávající komunikace.Zpět na seznam projektů