Operační program Doprava

DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně) - II. fáze

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000007
Přesné místo realizace
Pardubický kraj, Středočeský kraj
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
16.11.2015
Datum ukončení
31.3.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
4.10.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
244 430 407,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
162 338 148,45 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
190 986 057,00 Kč

Železniční trať Kolín - Česká Třebová (v knižním jízdním řádu 2012/2013 vedena pod č. 010) je součástí I. tranzitního železničního koridoru. Celý úsek je dvoukolejný a elektrizovaný. Účelem stavby DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně) je zajištění dálkového ovládání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií (dále jen DOZ).Zpět na seznam projektů