Operační program Doprava

D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov (2. fáze)

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000050
Přesné místo realizace
Pardubický kraj
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.4.2017
Datum ukončení
28.2.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
27.1.2017
Datum schválení Evropskou komisí
27.7.2021
Celkové náklady projektu
9 875 838 401,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
7 382 270 607,40 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
9 202 249 703,00 Kč

Předmětem projektu je pokračování výstavby dálnice D35 v úseku MÚK Opatovice-Časy-Ostrov. Projekt se skládá ze 3 staveb:  D35 MÚK Opatovice, dostavba estakády,D35 Opatovice-Časy a D35 Časy-Ostrov.Účelem je umožnit vybudování kapacitní komunikace dálničního typu, která bude spolu s ostatními komunik. tohoto typu (dálnice D11, a křižující čtyřpruhová I/37 mezi HK a Pardubicemi) tvořit kostru dálniční sítě Pardubického a Hradeckého kraje.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů