Operační program Doprava

D1 Modernizace - úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí západ - EXIT 146 Velké Meziříčí východ

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000388
Přesné místo realizace
Velké Meziříčí
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.3.2019
Datum ukončení
30.11.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.11.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 195 489 693,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 530 000 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 850 899 743,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Velké Meziříčí západ - Velké Meziříčí východ v délce 5,900 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav. Zpět na seznam projektů