Operační program Doprava

D1 Modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000373
Přesné místo realizace
Velký Beranov, Měřín
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.12.2018
Datum ukončení
31.8.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.7.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 612 638 218,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 530 000 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 815 797 438,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Velký Beranov  -  Měřín v délce 14,711 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.Zpět na seznam projektů