Operační program Doprava

Charge.PRE.2022

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000520
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
Pražská energetika, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
9.6.2021
Datum ukončení
31.3.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.6.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
70 852 905,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
8 610 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
12 300 000,00 Kč

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic, která napomůže rozvoji elektromobility v ČR, a tedy přispěje k naplnění cílů stanovených v rámci Národního akčního plánu čisté mobility. V rámci projektu bude realizováno 41 dobíjecích stanic. Projekt tak přispěje ke zlepšení a zkvalitnění infrastruktury dobíjecích stanic a zvýší hustotu této sítě.Zpět na seznam projektů