Operační program Doprava

Administrativní kapacita a vzdělávání implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava

Registrační číslo projektu
CZ.04.4.125/0.0/0.0/15_005/0000003
Přesné místo realizace
Praha
Příjemce
Ministerstvo dopravy
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Technická pomoc ŘO
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava
Prioritní osa
4 - Technická pomoc
Datum zahájení
1.1.2016
Datum ukončení
31.12.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
1.12.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
705 375 652,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
599 569 304,20 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
705 375 652,00 Kč

Projekt zajistí odpovídající administrativní kapacitu a její vzdělávání v rámci implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava v programovém období 2014-2020.Zpět na seznam projektů