Operační program Doprava

Operační program Doprava » Rychleji a bezpečněji s fondy EU v Ústeckém kraji

Rychleji a bezpečněji s fondy EU v Ústeckém kraji

Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1)

Základní informace o OPD1

Přímo v Ústeckém kraji bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 46 projektů, díky nimž se zrekonstruovalo 31,59 km železnic a nově se postavilo nebo zmodernizovalo 40,79 km silnic. Mezi úspěšné projekty z OPD1 patří například: Silnice I/28 Dobroměřice – Odolice, Silnice I/13 Komořany – Most, Silnice I/13 MÚK Třebušice, 1. etapa – most ev.č. 13-041 přes trať ČD, D7 Sulec – obchvat aj.

  • Silnice I/28 Dobroměřice – Odolice: rozšířením silnice první třídy I/28 na komunikaci s celkovou šířkou vozovky 11,5 m, a to v celkové délce 6,636 km, úpravou nivelety a stávajících křižovatek došlo k její modernizaci a zkapacitnění. Součástí stavby byl i most přes Dobroměřický potok o rozpětí 20 m, most pro biokoridor o rozpětí 30 m nebo most přes Hrádecký potok o rozpětí 20 m a rovněž přeložky místních komunikací a inženýrských sítí.
  • Silnice I/13 Komořany – Most: realizací projektu došlo k rozšíření stávající dvoupruhové silnice na čtyřpruh s celkovou šířkou vozovky 24,5 m ve stávající trase, a to v délce 1,720 km. Součástí stavby je 6 m dlouhý most a lávka pro pěší o délce 81,5 m.


Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice Český Těšín obchvat
Silnice I/28 Dobroměřice - Odolice Silnice I/13 Komořany - Most

Více o projektech OPD1 realizovaných v Ústeckém kraji se dozvíte zde.

Další informace o OPD1 jsou k dispozici na webových stránkách.  

Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2)

Základní informace o OPD2

OPD2, který navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (dále jen „OPD1“), představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014–2020. Jedná se o jeden z největších operačních programů v České republice. V rámci OPD2 dojde v Ústeckém kraji například k rekonstrukci, revitalizaci a modernizaci vybraných tratí, např. Louny – Lovosice nebo Ústí nad Labem – Most, jejichž hlavním cílem je zkvalitnění železniční dopravy, zvýšení traťové rychlosti, zkrácení cestovních dob a zvýšení bezpečnosti dopravy. Mezi významné silniční projekty v Ústeckém kraji patří například D6 Lubenec – obchvat, který odvede tranzitní dopravu ze stávající silnice I/6 mimo intravilán obce Lubenec, čímž dojde ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu a zlepšení životního prostředí v obci.

Díky OPD2 došlo v Ústeckém kraji mimo jiné k:

  • zvýšení výkonu trakční napájecí stanice Světec, která prošla kompletní rekonstrukcí technologické a stavební části, včetně navazujících rozvodů vysokého a nízkého napětí.
  • rekonstrukci zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice, v jejímž  rámci (2. fáze) byla v oblasti železničního zabezpečovacího zařízení  instalována, zapojena a přezkoušena vnitřní část zabezpečovacího zařízení v technologických budovách. Dále došlo mimo jiné k dokončení kabelizace nebo dodávky a montáže venkovních prvků zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice a traťových zabezpečovacích zařízení v přilehlých úsecích. Provedena byla také montáž přenosového, rozhlasového, kamerového a informačního systému aj.


Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice Český Těšín - Dětmarovice
Zvýšení trakčního výkonu TNS Světec a SpS Bílina - II. fáze Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice, přejezd Sulejovice

Více informací o plánovaných projektech nejen v tomto kraji se dozvíte na webových stránkách www.szdc.cz a www.rsd.cz, popř. v informačních materiálech. Schválené projekty pak naleznete v sekci Projekty OPD.

Informační materiály k tomuto kraji jsou ke stažení zde.